yaemin_allen1

KİMİN KIZI OLDUĞUNU DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Yasemin Allen’in kimin kızı olduğuna çok şaşırcaksınız…

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Yasemin Allen, aynı sezonda iki dizi ve iki reklam filmiyle ekrana gelince, ücretini de neredeyse üçe katladı. 80’li yıl­lar­da rol al­dı­ğı film­ler­le adı­nı du­yu­ran ün­lü sa­nat­çı Su­na Yıl­dı­zoğ­lu­’nun 10 ya­şın­dan be­ri Avus­t­ral­ya­’da ya­şa­yan kı­zı Ya­se­min Al­len, ta­til için gel­di­ği Tür­ki­ye­’de şöh­re­tin zir­ve­si­ne yer­leş­ti.Rol al­dı­ğı ‘Mer­ha­me­t’ ad­lı di­zi bi­ter bit­mez ‘Muh­te­şem Yüz­yı­l’­a trans­fer olan Al­len, rek­lam­cı­la­rı da pe­şin­den koş­tu­rü­yor. 250 BİN LİRA ALDI. Kı­sa bir sü­re ön­ce bir on­li­ne alış­ve­riş si­te­si­nin rek­lam­la­rın­da oy­na­yan gü­zel oyun­cu, bir yıl içe­ri­sin­de ikin­ci rek­lam an­laş­ma­sı­na im­za at­tı.Ye­ni rek­lam kam­pan­ya­sın­da Şa­han Gök­ba­ka­r’­la ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çen Al­len, şöh­re­tiy­le bir­lik­te üc­re­ti­ni de ar­tır­dı. (Akşam)

suna_yildizoglu

 

DEMET AKALINDAN ÇARPICI BENZETMELER

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>